Cele podziału na grupy 

Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników zostało powołane, aby służyć Kościołowi swoimi darami oraz wspierać i uzupełniać działania Salezjanów w świecie. Podział na grupy w ramach wspólnoty SSW ma ułatwić wspólne angażowanie się w danych dziedzinach zarówno w samej wspólnocie jak i na zewnątrz.  

 

Struktura apostolatów w SSW 

Ze względu na rodzaje podejmowanych zadań grupy możemy podzielić w następujący sposób: 

 

specjalistyczne 

 • służą realizacji zadań SSW w poszczególnych dziedzinach jego działalności; 

 • są skierowane zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz wspólnoty; na zewnątrz, gdyż ich celem jest podejmowanie posługi wobec Kościoła i świata; do wewnątrz, gdyż do podejmowania tej posługi każda grupa ma angażować SSW, otwierać jego wspólnoty i członków na swoją dziedzinę, formować w tej sfe­rze; 

 • lista grup specjalistycznych nie jest zamknięta, mogą się one tworzyć z potrzeby chwili i kończyć swoją działalność, gdy potrzeba zaniknie; 

 • na obecnym etapie rozwoju Wspólnoty mamy grupy: modlitewna, muzyczna, liturgiczna, akcyjna, integracyjna, medialna; 
   

formacyjne 

 • ich zadaniem jest organizowanie, współtworzenie i pobudzanie formacji we wspólnocie; 

 • należy do nich grupa formacyjna; 
   

zarząd 

 • ich zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania SSW; 

 • są to grupy: ekonomiczna, organizacyjna. 

 

Zasady funkcjonowania apostolatów 

Działania poszczególnych grup określają następujące zasady: 

 

 • kolegialności, zgodnie z którą służba na każdym szczeblu musi być sprawowana zespołowo; każdy odpowiedzialny powinien zgromadzić wokół siebie chociażby mały zespół stanowiący wspólnotę modlitwy, słuchania słowa Bożego i działania; 

 • pomocniczości, zgodnie z nią zadania, które mogą być wykonywane na niższym szczeblu odpowiedzialności nie po­winny być przekazywane w górę, odpowiedzialni na wyższym szczeblu muszą stale dążyć do decentralizacji; 

 • solidarności, zgodnie z którą wszyscy czują się odpowiedzialni za wszystkie sprawy, chociaż w ramach organizacji pracy każdy ma swoje zadanie; pracę prowadzi się więc zawsze w duchu wzajemnego zainteresowania, zrozumie­nia i wspomagania się diakonii różnego rodzaju i poziomu; zaangażowanie w daną grupę nie może oznaczać zamknięcia się na inną problematykę i zaniku wrażliwości na inne zadania; 

 • kadencyjności, dotyczącą pełnienia odpowiedzialności w Ruchu; zgodnie z tą zasadą, choć zaangażowanie w daną diakonię powinno być stałe, jednak pełnienie funkcji odpowiedzialnego na każdym szczeblu i w każdym zakresie ma mieć charakter kaden­cyjny; długość kadencji oraz możliwość ponownego powołania do tej samej funkcji po upływie kadencji należy ustalić na etapie powstawania grupy; 

 • wolontariatu, zgodnie z którą posługi w większości pełnione są bez wynagrodzenia, zaangażowanie w diakonię sta­nowi bezinteresowny dar na rzecz Kościoła, świata i Rodziny Salezjańskiej;  

 

Charakterystyka poszczególnych apostolatów 
 
Apostolat modlitewny 

CEL: Animacja modlitewna we wspólnocie SSW 

ZADANIA:  

 • stała codzienna modlitwa w intencji wspólnoty; 

 • zbieranie intencji od całej wspólnoty i podawanie ich w wyznaczonym czasie (np. na początku każdego tygodnia, miesiąca - wg potrzeb); 

 • przygotowanie modlitwy wiernych na 24. dzień miesiąca i msze św. wspólnotowe; 

 • zbieranie intencji mszalnych na msze św. wspólnotowe; 

 • prowadzenie i przygotowanie modlitwy podczas adoracji i rekolekcji. 

 

Apostolat liturgiczny 

CEL: Animacja liturgiczna wspólnoty 

ZADANIA: 

 • rozdzielenie funkcji na Eucharystie wspólnotowe; 

 • przygotowanie liturgii; 

 • formacja liturgiczna mężczyzn i chłopców; 

 • dbałość o piękno liturgii i ciągły rozwój wspólnoty w jej rozumieniu. 

 

Apostolat muzyczny

CEL: Muzyczna animacja wspólnoty 

ZADANIA: 

 • przygotowanie muzyczne liturgii; 

 • przygotowanie psalmu responsoryjnego; 

 • oprawa muzyczna adoracji i nabożeństw wspólnotowych; 

 • formacja muzyczna wspólnoty; 

 • dbałość o piękno liturgii i ciągły rozwój wspólnoty w jej rozumieniu; 

 • rozwijanie indywidualnych talentów muzycznych w służbie wspólnocie. 

Apostolat akcyjny

CEL: Organizacja pomocy i nadzorowanie działań wspólnoty w akcjach parafii i SSW 

ZADANIA:  

 • organizacja i częściowe wykonanie powierzonych zadań w ramach działalności wspólnoty; 

 • dbałość o zaplecze techniczne organizowanych wydarzeń; 

 • odpowiedź na bieżące potrzeby pomocy w parafii i we wspólnocie; 

 • koordynowanie pracy logistyczno – technicznych. 

 

 

Apostolat integracyjny 

CEL: Integracja wspólnoty 

ZADANIA: 

 • organizacja nieformalnych spotkań towarzyskich wspólnoty; 

 • inicjowanie wspólnych form spędzania czasu (wyjazdów rowerowych, gier, i innych form rekreacji); 

 • inicjowanie wyjazdów kulturalnych (teatr, kino, inne). 

 

Apostolat charytatywny

CEL: Troska o potrzeby bliźnich

 

ZADANIA: 

 • podejmowanie charytatywnych inicjatyw w ramach parafii i/lub lokalnej społeczności; 

 • odpowiedź na bieżące potrzeby pomocy wewnątrz wspólnoty; 

 • tworzenie innych form działań charytatywnych, odpowiadających specyfice parafii/lokalnej społeczności (np. wymiana lub zbiórka używanej odzieży, tworzenie paczek świątecznych, zbiórka żywności itp.). 

Apostolat medialny

CEL: Troska o wizerunek wspólnoty 

ZADANIA: 

 • przygotowanie plakatów, grafik tematycznych; 

 • robienie zdjęć podczas wydarzeń wspólnotowych; 

 • współtworzenie strony internetowej; 

 • dbałość o budowanie wizerunku wspólnoty zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. 

Apostolat ekonomiczny 

CEL: Dbałość o potrzeby finansowe wspólnoty 

ZADANIA: 

 • koordynowanie comiesięcznych składek w ramach wspólnoty; 

 • koordynowanie wpływów finansowych z intencji mszalnych i kolekty; 

 • zarządzanie wspólnymi finansami wspólnoty; 

 • troska o potrzeby socjalne członków wspólnoty (np. dofinansowanie wyjazdu rekolekcyjnego ze wspólnych środków); 

 • wraz z grupą organizacyjną zarządzanie wspólnotą. 

 

Apostolat organizacyjny 

CEL: Organizacja wspólnoty

 

ZADANIA: 

 • zarządzanie wspólnotą wraz z grupą ekonomiczną; 

 • podział obowiązków w ramach wspólnoty; 

 • prowadzenie wspólnotowego kalendarza spotkań i przypominanie o ustalonych terminach członkom wspólnoty; 

 • przygotowanie wczasorekolekcji wakacyjnych. 

 

Apostolat formacyjny  

CEL: Rozwój duchowy wspólnoty SSW 

ZADANIA: 

 • przygotowanie elementów spotkań formacyjnych; 

 • pomoc w organizacji rekolekcji wakacyjnych; 

 • pobudzanie indywidualnego rozwoju duchowego np. poprzez dodatkowe propozycje formacyjne.